Handelsbetingelser

De nedenstående handelsbetingelser gælder ved aftaler indgået med:

Skribenterne ApS

CVR. Nr. 39352540

Rugårdsvej 103D, 5000 Odense

Når du som kunde indgår en aftale med Skribenterne, sker det i overensstemmelse med de nedenstående betingelser, medmindre andet er aftalt med parterne. Hvis der indgås en aftale om fravigelse af specifikke vilkår, er de resterende handelsbetingelser stadigvæk gældende.

Vores handelsbetingelser er opdelt i 12 afsnit

1. Køb

1.1 Køb af tekstydelser

Køb af tekstydelser hos Skribenterne kan ske ved bestilling via mail, telefon eller blanketudfyldelse på hjemmesiden. Andre former for skriftlige eller mundtlige bestillinger godtages ligeledes.

1.2 Fortrydelsesret hos kunden

Der er ingen fortrydelsesret for kunden, da Skribenternes tekstydelser bliver specialfremstillet til at passe kundens behov. Bestillingen er således bindende.

1.3 Ordrebekræftelse

Kunden modtager en ordrebekræftelse i forbindelse med bestillingen. Hvis kunden har rimelige ændringer, skal de meddeles til Skribenterne inden for 24 timer efter bestillingen. Det er dog ikke muligt at afbestille en tekstydelse jævnfør punkt 1.2.

1.4 Priser

Priserne, som Skribenterne oplyser via korrespondance eller på hjemmesiden, er eksklusiv moms.

1.5 Bestillinger

Bestillinger foretaget via blanketudfyldelse på hjemmesiden er ikke bindende, før kunden har modtaget en ordrebekræftelse fra Skribenterne.

1.6 Fejl ved bestilling

Skribenterne er ikke ansvarlige for kundens eventuelle fejl ved bestilling. Har kunden angivet forkerte oplysninger eller krav, kan vedkommende ikke forlange rettelser.

2. Levering

2.1 Levering af tekstydelser

Levering af tekstydelser købt hos Skribenterne sker som udgangspunkt via e-mail. Tekstydelsen sendes, hvis ikke andet er aftalt, som Word-fil. Anden leveringsmetode kan dog aftales, jævnfør punkt 2.2.

2.2 Leveringsform

Såfremt kunden ønsker en anden leveringsform, skal dette fremgå i bestillingen. I tilfælde, hvor speciallevering medfører ekstra betaling, orienteres kunden om det i forbindelse med bestillingen.

2.3 Leveringsdato

Hvis kunden ikke selv udtrykker ønske om en særlig leveringsdato, vil Skribenterne fastsætte denne inden for rimelig tid. Denne vurdering foretages udelukkende af Skribenterne.

2.4 længerevarende samarbejde

Hvis kunden ikke selv udtrykker ønske om en særlig leveringsdato, vil Skribenterne fastsætte denne inden for rimelig tid. Denne vurdering foretages udelukkende af Skribenterne.

3. Tekstydelsen

3.1 Tekstydelser

Tekstydelser købt hos Skribenterne er unikke og udarbejdet udelukkende til den enkelte kunde, medmindre andet er aftalt. Skribenterne forbeholder sig retten til at afvise bestillinger, der bryder de danske regler om ophavs- og brugsret.

3.2 Omfanget

Hvis kunden ikke fremsætter et ønske om tekstens omfang, forbeholder Skribenterne sig retten til selv at fastsætte omfanget. Det samme gør sig gældende, hvis der er indgået aftale om en øvre og nedre grænse for tekstydelsens omfang.

3.3 Flere tekstydelser

Såfremt kunden bestiller flere tekstydelser, leveres disse som én samlet levering, medmindre andet er aftalt.

3.4 Korrekturlæsninger

Skribenterne forpligter sig til at udføre korrekturlæsninger på alle købte ydelser, medmindre andet er aftalt.

4. Betaling

4.1 Regning

Regningen for tekstydelsen fremsendes i forbindelse med levering af ydelsen. Kunden skal betale for ydelsen senest 8 dage efter, regningen er fremsendt. Såfremt kunden ønsker ændringer eller tilføjelser til sin tekst efter levering, udskydes forfaldsdagen ikke.

4.2 Regningens fremsættelse

Det er udelukkende kundes ansvar at holde sig orienteret om regningens fremsættelse. Forfaldsdatoen udskydes således ikke, såfremt regningen er havnet i spam-folderen eller på anden måde er bortkommet.

4.3 Rykkegebyr

Såfremt kunden ikke overholder sine betalingsforpligtelser, vil Skribenterne fremsende et rykkergebyr på 100 kroner og kræve renter på 7 % om måneden, indtil kunden har betalt for sine ydelser. Erhvervskunder kan ydermere pålægges et kompensationsbeløb på 310 kroner.

4.4 Forudbetaling

Hvis kunden bestiller tekstydelser for 5.000 kroner eller mere, forbeholder Skribenterne sig retten til at forlange en del af købssummen betalt, før arbejdet på ydelserne begyndes. Dette er for at sikre, at køber evner at betale for de købte ydelser. Skribenterne forbeholder sig også retten til at kræve fuld forudbetaling i samarbejdet med nye kunder.

5. Kundetilfredshed

5.1 Indsigelse

Såfremt kunden ikke mener, at tekstydelsen lever op til aftalen, skal kunden gøre indsigelse senest 3 dage efter levering. Efter denne frist betragter Skribenterne tekstydelsen som accepteret.

5.2 Uforholdsmæssige ressourcer

Skribenterne forbeholder sig retten til at afvise at gennemføre rettelser eller ændringer, som er urimelige eller kræver brug af uforholdsmæssige ressourcer i forhold til prisniveauet for den konkrete opgave. Denne vurdering foretages udelukkende af Skribenterne.

5.3 Prisnedslag

I forbindelse med ændringer af tekstydelsen kan kunden kun gøre krav på et prisnedslag, såfremt den leverede ydelse afviger væsentlig fra det aftalte.

6. Ophavs- og brugsret

6.1 Ophavs- og brugsret

Kunden har ubegrænset ophavs- og brugsret til de tekstydelser, som kunden har betalt for.

6.2 Annullering af ophavs- og brugsret

Såfremt kunden ikke betaler det fulde beløb for tekstydelserne inden for forfaldsdatoen, opnår kunden ikke ophavs- eller brugsret, før den oprindelige faktura og de påløbende omkostninger er betalt. Hvis kunden benytter sig af teksten før betalingen, anses det som et brud på Skribenternes ophavsret til tekstydelsen, hvorfor kunden vil blive krævet erstatning.

6.3 Ansvar fra accept

I det øjeblik, kunden accepterer den fremsendte tekstydelse, er kunden alene ansvarlig overfor tredjemand for indholdet og eventuelle ukorrektheder eller mangler i teksten.

7. Datasikkerhed og -håndtering

7.1 fortrolighed og diskretion.

Skribenterne er forpligtet til at behandle kundens data med fortrolighed og diskretion.

7.2 Handlingsgrundlag

Skribenterne handler udelukkende efter kundens instrukser, når det kommer til håndtering af dennes data. Skribenterne er forpligtet til at træffe nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, så kunden er sikret mod bortkommelse, tilintetgørelse, forringelse, misbrug og afsløring af dennes data.

7.3 Opbevaring af tekstydelser

Skribenterne er forpligtet til at beholde kundens tekstydelser i systemet i 30 dage i det tilfælde, at kunden mister sit eksemplar.

8. Handelsbetingelsernes gyldighed

8.1 Handelsbetingelsernes gyldighed

Disse handelsbetingelser er Skribenternes aktuelle betingelser, og virksomheden forbeholder sig retten til at ændre dem. For kunden gælder de handelsbetingelser, som var gældende i det øjeblik, bestillingen blev foretaget og accepteret af Skribenterne.

9. Generelle betingelser på ydelser

9.1 Korrektur runder

På alle ydelser hos Skribenterne.dk er der én runde korrektur, medmindre andet er aftalt.

9.1.1 Korrektur ramme

Med korrektur menes der, at kunden får tilsendt opgaven umiddelbart efter udarbejdelse via mail, medmindre andet er aftalt ved bestilling. Kunden har derefter mulighed for at læse igennem og komme med rettelser. Disse rettelser sendes samlet i ét dokument tilbage til medarbejderen, som derefter retter til. Rettelserne skal ledsages af konkrete eksempler, så medarbejderen har mulighed for at lokalisere fejlene i arbejdet.

9.1.2 Komplette omskrivninger

I forlængelse af forrige punkt understreges der, at der ikke foretages komplette omskrivninger i en korrekturrunde. Der rettes grammatiske fejl, ordvalg, ordstillinger og sætningsstruktur.

9.1.3 Afslutning af opgave

Når medarbejderen har rettet til og leveret teksten tilbage, anses opgaven for at værende afsluttet.

9.1.4 Opgave uden korrektur

Laves aftalen uden korrektur, er det kundens eget ansvar at foretage rettelserne. Opgaven bliver sendt efter aftale, og kommer der ikke indvendinger til opgavens kvalitet inden for 3 dage efter levering (jf. punkt 5.1), anses opgaven for værende afsluttet.

9.2 Tilbagebetalinger

Ingen tilbagebetalinger af ubrugte ord/eller ydelser.

9.2.1 Pulje af ord/timer

Køber man en pulje af ord eller timer, er det kundens ansvar at levere den aftalte mængde. Får man ikke brug for dem alle, gemmes de og kan bruges på et senere tidspunkt.

10. Betingelser i forbindelse med transskribering

10.1 Ekstra gebyr

Standardpriserne er for lydfiler med 2 personer i alt og på dansk. Er der flere deltagere, kommer der et gebyr på 20% af timeprisen oveni pr. ekstra deltager. Er lydfilen på andet sprog end dansk, kommer der et gebyr på 50% oveni.

10.2 Lydkvalitet

Det er kundes ansvar at sørge for, at lydkvaliteten er i orden og at levere filerne i et format, som kan læses af standard lydafspillere.

10.2.1 Dårlig lydkvalitet

Er lydfilerne ikke af ordentlig kvalitet, transskriberes der så meget som muligt.

10.2.2 Dårlig lydkvalitet - leveringstid

Er lydfilerne ikke af ordentlig kvalitet, kan ændringer i leveringstid også forekomme, da transskribenten oftest skal bruge længere tid.

10.3 Bestemmelser for retskrivning og grammatik
10.3.1 Simpel kodning

Transskriberingen foretages ved brug af en simpel kodning, som fremgår i toppen af hvert dokument.

10.3.2 Tegnsætning

Der bliver ikke taget højde for regler for tegnsætning, men der bliver derimod sat komma, punktum, spørgsmålstegn og udråbstegn alt efter, hvordan intonationen opfanges af transskribenten.

10.3.3 Yderlig korrektur

Transskriberingerne bliver gennemlæst af transskribenten inden aflevering, men ønskes der ydereligere korrektur, skal det fastsættes, når aftalen laves.

10.3.4 Fonetisk

Transskriberingerne skrives fonetisk – ønskes andet, skal det fastsættes, når aftalen laves.

11. Betingelser i forbindelse med oversættelser

11.1 Forbehold for ændring i ordstilling og sætningsstruktur

Som udgangspunkt oversættes der med forbehold for ændring i ordstilling og sætningsstruktur, da oversættelsen skal tilpasses sproget, der oversættes til.

11.1.1 Direkte oversættelse

Ønskes der en direkte oversættelse, er det kundens ansvar at briefe oversætter.

12. Betingelser i forbindelse med korrekturlæsning

12.1 Type af korrektur

Det skal fremgå tydeligt, hvilken af de to former for korrektur, kunden ønsker.

12.1.1 Dybere korrekturlæsning

Ønskes der dybere korrekturlæsning, efter aftalen er indgået, vil dette kræve yderligere betaling.

12.2 Tekstbehandlingsprogram

Kunden skal sende teksten i Word eller et andet tekstbehandlingsprogram, så korrekturlæseren kan rette direkte i teksten eller indsætte rettelserne som noter.

12.2.1 Sproglige rettelse

I forbindelse med sproglige rettelser bliver de ikke udført direkte i teksten, men der vises blot, hvor der skal rettes, og så er det op til kunden selv, om det skal udføres.

12.2.2 Grammatiske fejl

Grammatiske fejl bliver rettet direkte i teksten.