Handelsbetingelser

De nedenstående handelsbetingelser gælder ved aftaler indgået med: 

Skribenterne 

CVR. Nr. 39352540 

Rugårdsvej 103D, 5000 Odense 

Når du som kunde indgår en aftale med Skribenterne, sker det i overensstemmelse med de nedenstående betingelser, med mindre andet er aftalt med parterne. Hvis der indgås en aftale om fravigelse af specifikke vilkår, er de resterende handelsbetingelser stadigvæk gældende. 

Vores handelsbetingelser er opdelt i 9 afsnit: 

 • Køb 
 • Levering 
 • Tekstydelsen 
 • Betaling 
 • Kundetilfredshed 
 • Ophavs- og brugsret 
 • Datasikkerhed og -håndtering 
 • Handelsbetingelsernes gyldighed 
 • Generelle betingelser på ydelser 
 • Betingelser i forbindelse med transskribering 
 • Betingelser i forbindelse med oversættelser 
 • Betingelser i forbindelse med korrekturlæsning 

 

 

1 Køb 

1.1 Køb af tekstydelser hos Skribenterne kan ske ved bestilling via mail, telefon eller blanketudfyldelse på hjemmesiden. Andre former for skriftlige eller mundtlige bestillinger godtages ligeledes. 

1.2 Der er ingen fortrydelsesret for kunden, da Skribenternes tekstydelser bliver specialfremstillet til at passe kundens behov. Bestillingen er altså bindende. 

1.3 Kunden modtager en ordrebekræftelse i forbindelse med bestillingen. Hvis kunden har rimelige ændringer, skal de meddeles til Skribenterne indenfor 24 timer efter bestillingen. Det er dog ikke muligt at afbestille en tekstydelse jævnfør punkt 1.2. 

1.4 Priserne, som Skribenterne oplyser via korrespondance eller på hjemmesiden, er eksklusiv moms. 

1.5 Bestillinger foretaget via blanketudfyldelse på hjemmesiden er ikke bindende før kunden har modtaget en ordrebekræftelse fra Skribenterne. 

1.6 Skribenterne er ikke ansvarlig for kundens eventuelle fejl ved bestilling. Har kunden angivet forkerte oplysninger eller krav, kan vedkommende ikke forlange rettelser. 

 

2 Levering 

2.1 Levering af tekstydelser købt hos Skribenterne sker som udgangspunkt via e-mail. Tekstydelsen sendes, hvis ikke andet er aftalt, som Word-fil. Anden leveringsmetode kan dog aftales, jævnfør punkt 2.2. 

2.2 Såfremt kunden ønsker en anden leveringsform, skal dette fremgå i bestillingen. I tilfælde, hvor speciallevering medfører ekstra betaling, orienteres kunden om det i forbindelse med bestillingen. 

2.3 Hvis kunden ikke selv udtrykker ønske om en særlig leveringsdato, vil Skribenterne fastsætte denne indenfor en rimelig tid. Denne vurdering foretages udelukkende af Skribenterne. 

2.4 Såfremt kunden indgår et løbende eller længerevarende samarbejde med Skribenterne, kan kunden afbryde samarbejdet med 1 måneds varsel. 

 

3 Tekstydelsen 

3.1 Tekstydelser købt hos Skribenterne er unikke og udarbejdet udelukkende til den enkelte kunde, med mindre andet er aftalt. Skribenterne forbeholder sig retten til at afvise bestillinger, der bryder de danske regler om ophavs- og brugsret. 

3.2 Hvis kunden ikke fremsætter et ønske om tekstens omfang, forbeholder Skribenterne sig retten til selv at fastsætte omfanget. Det samme gør sig gældende, hvis der er indgået aftale om en øvre og nedre grænse for tekstydelsens omfang. 

3.3 Såfremt kunden bestiller flere tekstydelser leveres disse som én samlet levering, med mindre andet er aftalt. 

3.4 Skribenterne forpligter sig til at udføre korrekturlæsninger på alle købte ydelser, med mindre andet er aftalt. 

 

4 Betaling 

4.1 Regningen for tekstydelsen fremsendes i forbindelse med levering af ydelsen. Kunden skal betale for ydelsen senest 8 dage efter regningen er fremsendt. Såfremt kunden ønsker ændringer eller tilføjelser til sin tekst efter levering, udskydes forfaldsdagen ikke. 

4.2 Det er udelukkende kundes ansvar at holde sig orienteret om regningens fremsættelse. Forfaldsdatoen udskydes således ikke, såfremt regningen er havnet i spam-folderen eller på anden måde er bortkommet. 

4.3 Såfremt kunden ikke overholder sine betalingsforpligtelser, vil Skribenterne fremsende et rykkergebyr på 100 kroner og kræve renter på 7 % om måneden, indtil kunden har betalt for sine ydelser. Erhvervskunder kan ydermere pålægges et kompensationsbeløb på 310 kroner. 

4.4 Hvis kunden bestiller tekstydelser for 5.000 kroner eller mere, forbeholder Skribenterne sig retten til at forlange en del af købssummen betalt, før arbejdet på ydelserne begyndes. Dette er for at sikre, at køber evner at betale for de købte ydelser. Skribenterne forbeholder sig også retten til at kræve fuld forudbetaling i samarbejdet med nye kunder. 

 

5 Kundetilfredshed 

5.1 Såfremt kunden ikke mener, at tekstydelsen lever op til aftalen, skal kunden gøre indsigelse senest 3 dage efter levering. Efter denne frist betragter Skribenterne tekstydelsen som accepteret. 

5.2 Skribenterne forbeholder sig retten til at afvise at gennemføre rettelser eller ændringer, som er urimelige eller kræver brug af uforholdsmæssige ressourcer i forhold til prisniveauet for den konkrete opgave. Denne vurdering foretages udelukkende af Skribenterne. 

5.3 I forbindelse med ændringer af tekstydelsen, kan kunden kun gøre krav på et prisnedslag, såfremt den leverede ydelse afviger væsentlig fra det aftalte. 

 

6 Ophavs- og brugsret 

6.1 Kunden har ubegrænset ophavs- og brugsret til de tekstydelser, som kunden har betalt for. 

6.2 Såfremt kunden ikke betaler det fulde beløb for tekstydelserne indenfor forfaldsdatoen, opnår kunden ikke ophavs- eller brugsret, før den oprindelige faktura og de påløbende omkostninger er betalt. Hvis kunden benytter sig af teksten før betalingen, anses det som et brud på Skribenternes ophavsret til tekstydelsen, hvorfor kunden vil blive krævet erstatning. 

6.3 I det øjeblik, kunden accepterer den fremsendte tekstydelse, er kunden alene ansvarlig overfor tredjemand for indholdet og eventuelle ukorrektheder eller mangler i teksten. 

 

7 Datasikkerhed og -håndtering 

7.1 Skribenterne er forpligtet til at behandle kundens data med fortrolighed og diskretion. 

7.2 Skribenterne handler udelukkende efter kundens instrukser, når det kommer til håndtering af dennes data. Skribenterne er forpligtet til at træffe nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, så kunden er sikret mod bortkommelse, tilintetgørelse, forringelse, misbrug og afsløring af dennes data. 

7.3 Skribenterne er forpligtet til at beholde kundens tekstydelser i systemet i 30 dage, i det tilfælde, at kunden mister sit eksemplar. 

 

8 Handelsbetingelsernes gyldighed 

8.1. Disse handelsbetingelser er Skribenternes aktuelle betingelser, og virksomheden forbeholder sig retten til at ændre dem. For kunden gælder de handelsbetingelser, som var gældende i det øjeblik, bestillingen blev foretaget og accepteret af Skribenterne. 

 

9 Generelle betingelser på ydelser 

9.1 På alle ydelser hos Skribenterne.dk er der én runde korrektur, med mindre andet er aftalt. 

9.1.1 Med korrektur menes der, at kunden får tilsendt opgaven umiddelbart efter udarbejdelse via mail, med mindre andet er aftalt ved bestilling. Kunden har derefter mulighed for at læse igennem og komme med rettelser. Disse rettelser sendes samlet i ét dokument, tilbage til medarbejderen, som derefter retter til. Rettelserne skal ledsages af konkrete eksempler, så medarbejderen har mulighed for at lokalisere fejlene i arbejdet.  

9.1.2 I forlængelse af forrige punkt, understreges der, at der ikke foretages komplette omskrivninger i en korrekturrunde. Der rettes grammatiske fejl, ordvalg, ordstillinger og sætningsstruktur. 

9.1.3 Når medarbejderen har rettet til og leveret teksten tilbage, anses opgaven for at værende afsluttet.  

9.1.4 Laves aftalen uden korrektur er det kundens eget ansvar at foretage rettelserne. Opgaven bliver sendt, efter aftale, og kommer der ikke indvendinger til opgavens kvalitet inden for 3 dage efter levering (jf. punkt 5.1), anses opgaven for værende afsluttet. 

9.2 Ingen tilbagebetalinger af ubrugte ord/eller ydelser. 

9.2.1 Køber man en pulje af ord eller timer, er det kundens ansvar at levere den aftalte mængde. Får man ikke brug for dem alle, gemmes de og kan bruges på et senere tidspunkt.  

 

10 Betingelser i forbindelse med transskribering

10.1 Standardpriserne er for lydfiler med 2 personer i alt og på dansk. Er der flere deltagere kommer der et gebyr på 10% af timeprisen oveni pr. ekstra deltager. Er lydfilen på andet sprog end dansk, kommer der ligeledes et gebyr på 10% oven i.  

10.2 Det er kundes ansvar at sørge for, at lydkvaliteten er i orden og levere filerne i et format, som kan læses af standard lydafspillere.  

10.2.1 Er lydfilerne ikke af ordentlig kvalitet, transskriberes der så meget som muligt. 

10.2.2 Er lydfilerne ikke af ordentlig kvalitet, kan ændringer i leveringstid også forekomme, da transskribenten oftest skal bruge længere tid. 

10.3 Bestemmelser for retskrivning og grammatik 

10.3.1 Transskriberingen foretages ved brug af en simpel kodning, som fremgår i toppen af hvert dokument.  

10.3.2 Der bliver ikke taget højde for regler for tegnsætning, men der bliver derimod sat komma, punktum, spørgsmålstegn og udråbstegn alt efter, hvordan intonationen opfanges af transskribenten 

10.3.3 Transskriberingerne bliver gennemlæst af transskribenten inden aflevering, men ønskes der ydereligere korrektur, skal det fastsættes, når aftalen laves.  

10.3.4 Transskriberingerne skrives fonetisk – ønskes andet skal det fastsættes, når aftalen laves. 

 

11 Betingelser i forbindelse med oversættelser

11.1 Som udgangspunkt oversættes der med forbehold for ændring i ordstilling og sætningsstruktur, da oversættelsen skal tilpasses sproget, der oversættes til 

11.1.1Ønskes der en direkte oversættelse er det kundens ansvar at briefe oversætter. 

 

12 Betingelser i forbindelse med korrekturlæsning

12.1 Det skal fremgå tydeligt, hvilken af de to former for korrektur, kunden ønsker. 

12.1.1 Ønskes der dybere korrekturlæsning efter aftalen er indgået, vil dette kræve yderligere betaling. 

12.2 Kunden skal sende teksten i word eller et andet tekstbehandlingsprogram, så korrekturlæseren kan rette direkte i teksten eller indsætte rettelserne som noter. 

12.2.1 I forbindelse med sproglige rettelser, bliver de ikke udført direkte i teksten, men der vises blot, hvor der skal rettes og så er det op til kunden selv, om det skal skal udføres. 

12.2.2 Grammatiske fejl bliver rettet direkte i teksten.  

Få et uforpligtende tilbud
Få et uforpligtende tilbud
Tak for din henvendelse!

Din henvendelse er sendt afsted. Vi tjekker løbende vores henvendelser, og vi vender tilbage hurtigst muligt. Du kan forvente svar senest hverdagen efter du har sendt.